Słowniczek behapowskich skrótów

with Brak komentarzy

Skróty w BHP to codzienność. Najzwyczajniej w świecie ułatwiają one życie Behapowcom. Szczególnie robiąc notatki czy rozpisując sobie plan pracy i zadania do wykonania. Osobom początkującym w zawodzie te skróty bardzo utrudniają życie. Dlatego przygotowałam dla Ciebie słowniczek behapowskich skrótów!

słowniczek behapowskich skrótów

Słowniczek behapowskich skrótów

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Dla porządku musiałam napisać, bo w Internecie spotkałam się kiedyś z rozwinięciem „Biuro Hamowania Produkcji” 😉

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

OIP – Okręgowy Inspektorat Pracy

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

UDT – Urząd Dozoru Technicznego

PSP – Państwowa Straż Pożarna

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

GUS – Główny Urząd Statystyczny

WPP – wypadek przy pracy

WTNR – wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

WWD – wypadek w drodze do/z pracy

Z-KW – statystyczna karta wypadku przy pracy (czasami spotyka się też skrót SKW)

OL-9 (dawniej N-9) – Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy (wypełniane na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego

ŚOI – środki ochrony indywidualnej

ORZ – ocena ryzyka zawodowego

LMP – lekarz medycyny pracy

UTB – urządzenia transportu bliskiego

ZZ – związki zawodowe

SIP – społeczna inspekcja pracy lub społeczny inspektor pracy

ZSIP – zakładowy społeczny inspektor pracy

OSIP – oddziałowy społeczny inspektor pracy

WSIP – wydziałowy społeczny inspektor pracy

IBP – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na budowach)

IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Zaczynasz pracę w służbie BHP?

Potrzebujesz przełożenia teorii na praktykę?

Poznaj Program “BHP na start”!

Program "BHP na start" baner z przyciskiem "więcej informacji"

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

KCh – karta charakterystyki

FRKK – krzemionka krystaliczna – frakcja respirabilna

Z-10 – sprawozdanie dotyczące warunków pracy w zakładzie, składane do 15 lutego za poprzedni rok. To bardzo wymagające i nielubiane sprawozdanie. W jego wypełnieniu pomoże Ci moja instrukcja krok po kroku Jak wypełnić sprawozdanie o warunkach pracy Z-10.

ZUS IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek (pracodawcy), składana do 31 stycznia za poprzedni rok. Informację tę składa osoba zajmująca się w zakładzie ubezpieczeniami społecznymi lub tematami kadrowymi, ale są jej potrzebne dane z działu BHP dotyczące wypadków i pracy w warunkach zagrożenia. Jak poprawnie podać te dane opisuję w artykule Jak podać dane o wypadkach i zagrożeniach do ZUS IWA.

OL-10 – wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy, dokument niezbędny do ubiegania się przez pracownika o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Szczegóły znajdziesz w artykule Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10.

OL-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia, wypełniane po zakończeniu leczenia przez lekarza prowadzącego leczenie pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy. Dokument jest potrzebny, aby poszkodowany mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Szerzej omawiam to zagadnienie w moim kursie “Wypadek przy pracy od podszewki”.

ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

CLP (ang. classification, labelling and packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE

Sam widzisz, że skróty w BHP pozwalają nam na zwięzłość i prostszą komunikację. Mam nadzieję, że teraz, mając pod ręką słowniczek behapowskich skrótów, nie będziesz już miał problemu kiedy zajrzysz np. na jakiekolwiek forum o tematyce BHP. Jeśli spotkałeś się z jeszcze jakimiś skrótami, które przysporzyły Ci trudności, napisz w komentarzu.

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!