Słowniczek behapowskich skrótów

with Brak komentarzy

Skróty w BHP to codzienność. Najzwyczajniej w świecie ułatwiają one życie Behapowcom. Szczególnie robiąc notatki czy rozpisując sobie plan pracy i zadania do wykonania. Osobom początkującym w zawodzie te skróty bardzo utrudniają życie. Dlatego przygotowałam dla Ciebie słowniczek behapowskich skrótów!

słowniczek behapowskich skrótów

 

Słowniczek behapowskich skrótów

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Dla porządku musiałam napisać, bo w Internecie spotkałam się kiedyś z rozwinięciem „Biuro Hamowania Produkcji” 😉

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

OIP – Okręgowy Inspektorat Pracy

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

 

UDT – Urząd Dozoru Technicznego

PSP – Państwowa Straż Pożarna

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

GUS – Główny Urząd Statystyczny

 

WPP – wypadek przy pracy

WTNR – wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

WWD – wypadek w drodze do/z pracy

 

Z-KW – statystyczna karta wypadku przy pracy (czasami spotyka się też skrót SKW)

N-9 lub OL-9 – Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy (wypełniane na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego

 

ŚOI – środki ochrony indywidualnej

ORZ – ocena ryzyka zawodowego

LMP – lekarz medycyny pracy

 

ZZ – związki zawodowe

SIP – społeczna inspekcja pracy lub społeczny inspektor pracy

ZSIP – zakładowy społeczny inspektor pracy

OSIP – oddziałowy społeczny inspektor pracy

WSIP – wydziałowy społeczny inspektor pracy

 

IBP – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na budowach)

IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

 

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

 

KCh – karta charakterystyki

UTB – urządzenia transportu bliskiego

ADRmiędzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

 

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

CLP (ang. classification, labelling and packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE

 

Sam widzisz, że skróty w BHP pozwalają nam na zwięzłość i prostszą komunikację. Mam nadzieję, że teraz, mając pod ręką słowniczek behapowskich skrótów, nie będziesz już miał problemu kiedy zajrzysz np. na jakiekolwiek forum o tematyce BHP. Jeśli spotkałeś się z jeszcze jakimiś skrótami, które przysporzyły Ci trudności, napisz w komentarzu.

 

 

Sprawdź mój autorski Program „BHP na start”!

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.