Regulamin sklepu internetowego BHP od podszewki

Dzień dobry!

Nazywam się Barbara Swoboda-Rozmus i jestem twórcą produktów cyfrowych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/sklep. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Barbara Swoboda-Rozmus prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Swoboda-Rozmus z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 20/5, 40-026 Katowice, NIP: 6423074173, REGON: 369141140.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym, a także o warunkach dostarczania newslettera oraz usług cyfrowych, w szczególności prowadzenia konta w Sklepie.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@bhpodpodszewki.pl. Możesz się również kontaktować pod numerem telefonu: 570194523 (w dni robocze w godzinach od 10 do 14).

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Barbara Swoboda-Rozmus

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 • Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter lub korzystająca z nieodpłatnej Usługi Cyfrowej, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o dostarczanie treści lub usługi cyfrowej. 
 • Produkt cyfrowy –dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Kupującemu w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku .pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Kupującym a Sprzedawcą. 
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Kupującemu na przechowywanie i  dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie). 
 • Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który zostaje jednorazowo dostarczony Użytkownikowi newslettera po zapisie na Newsletter. 
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich. 
 • Operator Płatności – Przelewy24, PayPal
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/regulamin,
 • Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: https://bhpodpodszewki.pl 
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/sklep,
 • Sprzedawca – Barbara Swoboda-Rozmus, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Barbara Swoboda-Rozmus”, ul. Wojewódzka 20/5, 40-026 Katowice, NIP: 6423074173, REGON: 369141140; kontakt: pod adresem e-mail kontakt@bhpodpodszewki.pl oraz pod numerem telefonu: 570194523 (w dni robocze w godzinach od 10 do 14).

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej i Sklepu, Sprzedawca zawiera umowy o odpłatne dostarczanie Produktów cyfrowych oraz nieodpłatne świadczenie Usług cyfrowych (np. Newsletter, konto w Sklepie) i/lub dostarczenie treści w zamian za podanie danych osobowych (np. prezent za zapis na Newsletter). 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego a także warunki dostarczania Produktów cyfrowych oraz nieodpłatnych Produktów i Usług cyfrowych.
 3. Każdy Kupujący oraz Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu a także do skorzystania z płatnych i nieodpłatnych Produktów i Usług konieczne jest następujące Środowisko cyfrowe: 
  • urządzenie końcowe (np. laptop) z dostępem do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa (np. Chrome),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader)
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 5. W przypadku, gdy do zakupu lub korzystania z Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej niezbędne są dodatkowe elementy Środowiska cyfrowego, Sprzedawca poinformuje o tym w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej. 
 6. Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej nie można dokonać anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego oraz Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie i na Stronie internetowej.
 8. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej oraz w Sklepie są cenami brutto.
 9. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§ 3

Umowa dostarczenia Newslettera oraz usługi Konta w Sklepie

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej, Sprzedawca dostarcza;    
  1. Kupującemu, który w chwili zakupu Produktu cyfrowego, oznaczy odpowiedni checkbox w formularzu zamówienia, Usługę cyfrową w formie prowadzenia Konta w Sklepie; 
  2. Użytkownikowi, który dokona zapisu w formularzu zapisu na Newsletter, treści cyfrowe w formie Newslettera. 
 2. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter,
  2. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisz”,
  3. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter. 
 3. Pierwszy Newsletter oraz kolejne będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w harmonogramie podanym na Stronie internetowej.
 4. Umowa o dostarczenie dostępu Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. 
 5. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie Użytkownik może rozwiązać, usuwając Konto za pomocą funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu do Konta, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Użytkownik może rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email: kontakt@bhpodpodszewki.pl.
 6. Szczegółowe opisy Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, w tym ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny (w przypadku odpłatnych Produktów cyfrowych) znajdują się na Stronie internetowej i/lub w Sklepie.
 7. W przypadku Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na określony czas, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Kupującemu dostęp przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu oraz Użytkownikowi przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz Strony internetowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i Strony internetowej. Kupujący oraz Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub Strony internetowej, w tym o nieuprawnionym dostępie do treści cyfrowych.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Strony internetowej, korzystaniem z Konta w sklepie lub Newslettera , Kupujący lub Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@bhpodpodszewki.pl
 11. W reklamacji Kupujący lub Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, Strony internetowej, Konta w Sklepie lub Newslettera. 
 12. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego lub Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej i Sklepie, w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te należą do Sprzedawcy lub osób z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. Na tej samej podstawie Użytkownik może korzystać z Newslettera.
 3. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej na warunkach określonych w licencji dołączonej do opisu Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej zamieszczonego w ich opisie a także dołączanej do Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej. 
 4. Kupujący, dokonując zakupu Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej, akceptuje warunki licencji.
 5. Kupujący lub Użytkownik zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści, zakupionych Produktów lub Usług cyfrowych powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje w celu uzyskania odpowiedniej licencji.
 6. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego i Użytkownika, że korzystanie z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej lub innych treści cyfrowych ze Strony internetowej Sprzedawcy, wychodzące poza zakres dozwolonego użytku oraz warunki ww. licencji przez Kupującego lub Użytkownika bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Warunki korzystania z kursów online

Zakup dostępu do kursu online uprawnia do korzystania z niego tylko jedną osobę (Kupującego lub osobę wyznaczoną przez Kupującego). Niedozwolone jest udostępnianie loginu i hasła innym osobom. Kupujący zainteresowany zakupem dostępów do kursu dla większej liczby pracowników lub współpracowników powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu podjęcia negocjacji warunków takiego zakupu.

§ 6

Warunki korzystania z konsultacji

 1. Sprzedawca do wybranych odpłatnych Produktów cyfrowych (kursów online) zapewnia usługę dodatkową w formie konsultacji tj. możliwości kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości związanych z tematyką kursu online.
 2. Konsultacje są świadczone w określonym terminie. 
 3. Informacja o konsultacjach, w tym o terminie, w jakim będą realizowane przez Sprzedawcę, znajduje się w opisie kursu online na Stronie internetowej i w Sklepie. 
 4. Konsultacje udzielane są wyłącznie w zakresie tematycznym i na poziomie merytorycznym obejmującym program zakupionego kursu online.
 5. Konsultacja polega na doprecyzowaniu treści w kursie, rozwianiu niejasności, odpowiedzi na nasuwające się pytania po zapoznaniu się z treścią kursu lub jego częścią, której dotyczy pytanie.
 6. Konsultacje udzielane są wyłącznie drogą mailową pod adresem basia@bhpodpodszewki.pl. 
 7. Kupujący, aby skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest przesłać swoje pytania z adresu email, z którego zostało złożone zamówienie. 
 8. Pytania do konsultacji należy przesyłać w formie zbiorczego maila, po zapoznaniu się z treścią kursu online lub tych modułów, które dotyczą tematyki zadawanych pytań. 
 9. Konsultacje są udzielane wyłącznie kursantom tj. Kupującemu, który sam korzysta z kursu online lub osobie przez niego delegowanej do udziału w kursie online. 
 10. Sprzedawca udzieli odpowiedzi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym zostały nadesłane pytania do konsultacji. 
 11. W przypadku braku odpowiedzi na pytania ww. terminie, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić foldery typu “spam”, “oferty” itp., a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą, jeśli tej odpowiedzi nie odnalazł. Sprzedawca prześle odpowiedź na pytanie w ustalonym wspólnie z Kupującym terminie.

§ 7

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu Produktu cyfrowego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • dodać Produkt lub Usługę cyfrową do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”, “Kup teraz” lub “Kupuję kurs”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub rozpoczęcie świadczenia Usługi cyfrowej przed upływem terminu prawa odstąpienia od umowy a także zaakceptować, że w ten sposób utraci prawo do odstąpienia od umowy, 
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania wyboru sposobu zapłaty oraz zapłaty ceny za wybrane Produkty cyfrowe. 
 3. Lista dostępnych form płatności dostępna jest w Formularzu zamówienia.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. 
 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący kliknie przycisk „Kupuję i płacę”,
 6. Potwierdzenie zakupu wraz z kopią Regulaminu oraz potwierdzeniem otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Kupujący, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia.

§ 8

Termin dostarczenia Produktu cyfrowego i Usługi cyfrowej

Dostarczenie Produktu cyfrowego i/lub Usługi cyfrowej następuje w sposób i w terminach wskazanych w opisie danego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej zamieszczonym w Sklepie lub na Stronie internetowej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/wp-content/uploads/2018/03/Formularz-odstapienia-od-umowy-bhpodpodszewki.pl_.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§ 10

Odpowiedzialność za niezgodność z umową i Reklamacje

 1. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako: 
  1. załącznik do wiadomości email lub
  2. dane logowania do platformy, z której Produkt cyfrowy może zostać pobrany po zalogowaniu się
 2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący uzyskał do niej dostęp tj. zostaną mu przesłane dane logowania do platformy.
 3. Sprzedawca zamówiony i opłacony Produkt cyfrowy lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Kupującemu lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu lub Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt i/lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową Produktu lub Usługi cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/wp-content/uploads/2018/03/Formularz-reklamacyjny-bhpodpodszewki.pl_.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://bhpodpodszewki.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może dokonać zmian w Produkcie cyfrowym lub Usłudze cyfrowej, do których dostęp jest przyznawany na określony czas, zachowując jej zgodność z umową, w przypadku gdy Produkt lub Usługa cyfrowa wymaga aktualizacji ze względu na zmiany w prawie lub w dobrych praktykach rynkowych lub ze względu na zauważone błędy. O aktualizacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego na adres email podany w formularzu zamówienia. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1.01.2023.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 do 18.04.2023

Regulamin obowiązujący od 2.08.2022 do 31.12.2022

Regulamin obowiązujący od 1.01.2018 do 1.08.2022