Jak zorganizować prace ze środkami chemicznymi

with 7 komentarzy

Skąd wiedzieć jak magazynować i organizować substancje i mieszaniny chemiczne? Skąd czerpać informacje? Jak się do tego zabrać? Dowiedz się jak zorganizować prace ze środkami chemicznymi.

Jak bezpiecznie stosować środki chemiczne w zakładzie

W ostatniej ankiecie Subskrybentów newslettera, Krystian zapytał: “Jak klasyfikować, jak magazynować, jakie dokumenty poza kartą zapoznania z kartą charakterystyki i bezpiecznym używaniem środka”.

Klasyfikacja produktów chemicznych

Ten punkt można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest klasyfikacja, która spoczywa na producencie substancji lub mieszaniny chemicznej. To on wytwarza dany produkt, on więc odpowiada za jego odpowiednie przebadanie, sklasyfikowanie, oznakowanie i udokumentowanie. Cały ten proces przebiega w oparciu o rozporządzenie CLP [1], które szczegółowo określa obowiązki producenta w tym zakresie.

Drugi aspekt, i najprawdopodobniej o to chodziło autorowi pytania, dotyczy klasyfikacji produktów w konkretnym zakładzie. Jednak słowo “klasyfikacja” należy zamienić raczej na “uporządkowanie” czy też “organizację” tych produktów. Od czego więc zacząć?

Karty charakterystyki

To dokument podstawowy i obowiązkowy dostarczony przez producenta (dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela). W dokumencie tym, w sekcji 2: “Identyfikacja zagrożeń” znajdziesz klasyfikację i oznakowanie produktu chemicznego. To właśnie stąd dowiesz się czy produkt jest rakotwórczy, żrący, niebezpieczny dla środowiska itd. Dzięki tej informacji, możesz odpowiednio pogrupować sobie wszystkie produkty chemiczne w zakładzie.

Magazynowanie produktów chemicznych

Właściwe magazynowanie produktów chemicznych to już obowiązek każdego użytkownika. Skąd wiedzieć czy dany produkt może być magazynowany obok innego, czy nie zajdą niebezpieczne reakcje, albo w jakiej temperaturze należy produkt przechowywać?

Myślę, że nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiem Ci, że te informacje również znajdują się w karcie charakterystyki. Wszystkie te zasady opisane są zawsze w sekcji 7.2. “Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności”. 

Niektóre informacje w tym zakresie znajdują się również w sekcji “10: Stabilność i reaktywność”, oraz w jej podsekcjach: 10.3. “Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji”, 10.4. “Warunki, których należy unikać”, 10.5. “Materiały niezgodne”.

Ogólnie zachęcam Cię aby polubić się z kartami charakterystyki. Wiem, że początkowo wyglądają one mało przyjaźnie, ale z czasem nauczysz się po nich poruszać.

Dokumentacja

Czy produkty chemiczne wymagają opracowania jakiejś dokumentacji? Tak.

 • Niezbędna jest lista (wykaz) produktów chemicznych stosowanych w zakładzie. Taka lista powinna zawierać:
  • nazwy produktów,
  • opis ich zagrożeń,
  • miejsce stosowania w zakładzie,
  • inne informacje ważne dla danego zakładu.

Należy pamiętać o tym, żeby ten wykaz aktualizować.

 • Dla produktów chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, należy opracować instrukcje BHP i opisać w nich zasady bezpiecznej pracy z tym produktem.
 • Produkty chemiczne, które są niebezpieczne podlegają wymaganiom dla prac szczególnie niebezpiecznych, a więc należy prowadzić też dokumentację wymaganą dla tych prac [2].
 • Prace z produktami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia należy koniecznie uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.

Przeszkolenie pracownika

Pamiętaj o tym, że nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią całych kart charakterystyki. Jest obowiązek zapoznawania pracowników z właściwościami substancji i mieszanin chemicznych, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z nimi oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zapoznanie pracownika z powyższymi tematami to element instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osoby kierujące pracownikami.

Podstawy prawne:

[1] CLP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.

[2] Rozdział 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami 

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Monika
3 lat temu

Basiu, a od jakich ilości magazynowanych substancji chemicznych należy rozpatrywać konieczność spełnienia wymagań budowlanych/ magazyn ADR? Są jakieś minima czy nawet przy przechowywaniu jednej palety np płynu do dezynfekcji należy zadbać o wyciągi, odpowiednia konstrukcje?

Monika
Monika
3 lat temu

Dziękuję. A czy są gdzieś określone ilości, gdzie trzeba będzie już spełnić ścisłe określone wymagania techniczne? Magazynujemy różne produkty chemiczne ale nie są one Głównym przedmiotem magazynowania.

Pati
Pati
1 rok temu

Basiu mam pytanie. Sub. chemiczna taka jak aldehyd glutarowy będzie używana do mycia i dezynfekcji , gdzie znajdę podstawę prawną jakie musi spełniać pomieszczenie do pracy z taką substancją, chodzi mi o wentylację?

Adam
Adam
6 miesięcy temu

Dzień dobry,

mam pytanie dotyczące określenia czasu ekspozycji pracownika na dany czynnik chemiczny. Nie mam możliwości wykonania badań środowiska pracy, więc nie znam zakresu stężenia. Czy korzystając z jakościowej metody oceny, mogę określić chronometraż ?

Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!