Prekursory narkotyków

with Brak komentarzy

Część zakładów stosuje w swoich procesach prekursory narkotyków. W tym artykule dowiesz się co to za substancje i jak wygląda obowiązek sprawozdawczy w zakresie ich stosowania.

Prekursory narkotyków

Na wstępie zaznaczę, że artykuł dotyczy jedynie stosowania prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 w zakładach przemysłowych. Artykuł nie zawiera informacji o obowiązkach podmiotów wprowadzających prekursory do obrotu.

Czym są prekursory narkotyków

Są to substancje i mieszaniny chemiczne, które mają szereg legalnych zastosowań w przemyśle, np.: do produkcji farmaceutyków, perfum, detergentów. Wykorzystuje się je również w laboratoriach jako odczynniki chemiczne podczas wykonywania analiz. Jednocześnie są to substancje, które mogą być wykorzystywane do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, czyli narkotyków. Aby środki te mogły być dopuszczone do użytku legalnego, a jednocześnie nie dopuścić do ich nielegalnego wykorzystania, prekursory narkotyków podlegają kontroli.

Wykaz prekursorów narkotyków

Prekursory narkotyków są podzielone na:

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2:
  • podkategoria 2A
  • podkategoria 2B
 • Kategoria 3

Prekursory narkotyków kategorii 1

Do tej kategorii należą:

 1. 1-fenylo-2-propanon (Fenyloaceton),
 2. Kwas N-acetyloantranilowy (Kwas 2-acetamidobenzoesowy),
 3. Izosafrol (cis + trans),
 4. 3,4 metyleno- metylenodioksyfenylopropan -2-on (1-(1,3-benzodioksol-5-yl) propan-2-n),
 5. Piperonal,
 6. Safrol,
 7. Efedryna,
 8. Pseudoefedryna,
 9. Norefedryna,
 10. Ergometryna,
 11. Ergotamina,
 12. Kwas lizergowy.

Prekursory kategorii 1 są najściślej kontrolowane, a gospodarowanie nimi wymaga wielu pozwoleń, ewidencji i procedur i nie będziemy się nimi szerzej zajmować, ponieważ nie należy to do obowiązków pracownika służby BHP.

Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3

Prekursory narkotykowe to substancje sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia [1].

Prekursory narkotyków kategorii 2

Prekursory narkotyków kategorii 3

Obowiązek informacyjny

Podmioty gospodarcze mają obowiązek poinformować w terminie do 15 lutego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ilościach prekursorów kategorii 2 wykorzystywanych lub dostarczanych do zakładu. Składając taką informację wystarczy podać nazwę substancji oraz ilość, która została wykorzystana lub dostarczona w poprzednim roku kalendarzowym.

Dla prekursorów kategorii 3 taką informację należy złożyć jedynie na wniosek. Organ (czyli PPIS) kontaktuje się zazwyczaj mailowo i również prosi o podanie nazwy i zużytej ilości. Zdarza się też, że otrzymasz prostą tabelę w excellu z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie.

Przekazywanie tych informacji jest więc bardzo proste i nie wymaga konkretnego formularza.

Wyjaśnienia skrótów w tabelach

 • Nr CAS oznacza numer ewidencyjny nadany przez Chemical Abstract Service, będący unikalnym identyfikatorem cyfrowym, innym dla każdej substancji oraz jej struktury
 • Nazewnictwo CN – combined nomenclature czyli Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów.
 • Kod NS – kod celny
 • Wartość progowa – ilość produktu, która zwalnia z obowiązku rejestracji podmioty prowadzące operacje poniżej ww. wartości progowych (w skali rocznej). Wartość ta nie zwalnia z obowiązku przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych → link do rozporządzenia z późn. zm.:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1258/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych → link do rozporządzenia

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Blisko dekadę przepracowałam w służbie BHP. Teraz prowadzę "BHP od podszewki" - blog dla początkujących pracowników służby BHP. W moim bestsellerowym kursie "BHP na start" uczę, jak zacząć pracę w tym trudnym zawodzie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments