Safety English #11
with Brak komentarzy

Kolejna część Safety English, zapraszam. Miej na uwadze, że mogą też istnieć inne określenia danych słów czy wyrażeń. Jednak te, które tu prezentuję były stosowane w praktyce w zakładach, w których pracowałam i były rozumiane przez obcokrajowców. dust – zapylenie, pył combustible dust – pył palny silica dust – … Czytaj więcej

Safety English #10
with Brak komentarzy

To już dziesiąta część Safety English! W tej lekcji poznasz między innymi słownictwo związane ze środkami ochrony indywidualnej. ear protection – ochrona słuchu earmuffs – słuchawki/ nauszniki ochronne earplugs – wkładki ochronne head protection – ochrona głowy hard hat – kask helmet – hełm … Czytaj więcej

Safety English #9
with Brak komentarzy

Kolejna część Safety English, zapraszam. W tym odcinku poznasz najczęściej występujące rodzaje rękawic ochronnych. protective gloves – rękawice ochronne electrical gloves – rękawice chroniące przed napięciem elektrycznym welder gloves / welding gloves – rękawice spawalnicze cut resistant gloves – rękawice antyprzecięciowe puncture resistant … Czytaj więcej

Safety English #8
with Brak komentarzy

Ósma część Safety English, zapraszam. W tej lekcji poznasz nazwy wydziałów w zakładach pracy. Management – Kierownictwo Production Department – Dział Produkcji Logistic Department – Dział Logistyki Warehouse – Magazyn Maintenance Department – Dział Utrzymania Ruchu Quality Department – Dział Jakości Optimization Department … Czytaj więcej

Safety English #7
with Brak komentarzy

To już siódma część Safety English, zapraszam. W tej lekcji poznasz słownictwo związane z substancjami chemicznymi i ich właściwościami. chemical compound – związek chemiczny chemical substance – substancja chemiczna chemical mixture – mieszanina chemiczna oxidising – utleniający explosive – wybuchowy flammable – palny, łatwopalny combustible … Czytaj więcej

Safety English #6
with Brak komentarzy

Zapraszam na szóstą część serii angielskiego w BHP. W tym odcinku zajmiemy się słownictwem związanym z tematem transportu wewnąrzzakładowego. forklift, forklift truck – wózek widłowy storage – składowanie, przechowywanie, magazynowanie speed – prędkość speed limit – ogranicz prędkość (zwykle na znakach) slow down – zwolnij … Czytaj więcej

Safety English #5
with Brak komentarzy

Zapraszam na piątą część serii angielskiego w BHP.  W tej lekcji poznasz słownictwo związane z wypadkami przy pracy oraz różnicę między słowami uprawniony i upoważniony. safety first – bezpieczeństwo przede wszystkim to undertake – podjąć się, przedsięwziąć undertaken – podjęte undertaken steps – podjęte kroki undertaken measures – podjęte środki … Czytaj więcej

Safety English #4
with Brak komentarzy

Zapraszam na czwartą część serii angielskiego w BHP. W tym odcinku będzie między innymi: o szkoleniu BHP, apteczce, pomiarach środowiska pracy. danger – niebezpieczeństwo warning – ostrzeżenie caution – uwaga precaution – ostrożność training – szkolenie health and safety training – szkolenie BHP first … Czytaj więcej

Safety English #3
with Brak komentarzy

Zapraszam na trzecią porcję angielskiego w BHP. Będzie między innymi o warunkach, narażeniu i wdrażaniu. predetermined – z góry ustalony, narzucony policy – polityka prevention policy – polityka prewencyjna health and safety policy – polityka bezpieczeństwa i higieny pracy to adapt – dostosować się adaptation – dostosowanie, adaptacja … Czytaj więcej

Safety English #2
with Brak komentarzy

Zapraszam na kolejną porcję angielskiego w BHP. W tym odcinku poznasz słownictwo związane ze spełnieniem wymagań, ochroną i zabezpieczeniem. requirements – wymagania, wymogi, zapotrzebowanie accordance – zgoda, zgodność in accordance with – zgodnie z pursuant to the article… – zgodnie z artykułem (przepisem prawnym) meet the requirements … Czytaj więcej

1 2 3