Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP: instruktaż ogólny

with 22 komentarze

Co to za szkolenie? Jak długo trwa? Kto może je przeprowadzać? I czy ktoś może być zwolniony z udziału w tym szkoleniu? Poznaj odpowiedzi!

Prowadząca szkolenie BHP i słuchacze

Wstęp

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się następująco (§6 [1]):

 • Szkolenie wstępne, które składa się z dwóch części:
  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy.
 • Szkolenie okresowe.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, te dwa rodzaje szkoleń więcej dzieli niż łączy. Nie każdy też zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie szkoleń wstępnych należy do obowiązków pracownika służby BHP, natomiast okresowych już absolutnie nie. 

W tym artykule omawiam temat instruktażu ogólnego. Artykuł o instruktażu stanowiskowym znajdziesz tutaj: Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP: instruktaż stanowiskowy

Jeżeli natomiast interesuje Cię tematyka szkoleń okresowych w dziedzinie BHP, to zapraszam Cię do lektury tych artykułów:

Poznaj “Przewodnik po szkoleniach BHP”

Po co przeprowadza się instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma zapoznać pracownika z podstawowymi przepisami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu. Trzeba przekazać pracownikom zagadnienia określone w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny – ile trwa i jaką ma formę?

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny, liczony w godzinach lekcyjnych, trwających 45 minut, a zatem 2 godziny 15 minut. Podkreślam, że jest to czas minimalny i może być dowolnie wydłużony o tyle, aby przekazać pracownikom niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Instruktaż ogólny – jak sama nazwa wskazuje – ma formę instruktażu [1]. W nowelizacji rozporządzenia [3] znajdziemy pełną definicję tej formy szkolenia. Brzmi ona następująco:

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto musi przechodzić instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny zawsze musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Muszą go przejść osoby wymienione w § 10 ust. 1 rozporządzenia [4], czyli:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Zwolnienie ze szkolenia wstępnego

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy [5], przeprowadzenie szkolenia wstępnego (w tym instruktażu ogólnego) nie jest konieczne w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Przykładowo, pracownik ma umowę o pracę na czas określony, która kończy się np. 30 września. 1 października podpisuje kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą i na tym samym stanowisku. Pomimo zawarcia nowej umowy, nie ma ani jednego dnia przerwy w zatrudnieniu, a zatem nie trzeba powtarzać szkolenia wstępnego.

Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu, nawet krótka, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie szkolenia wstępnego.

Przykładowo, pracownikowi skończyła się umowa 30 września, a kolejną podpisał 2 października. To tylko jeden dzień przerwy, ale szkolenie wstępne trzeba przeprowadzić.

Kto może prowadzić instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny, w zależności od sytuacji, może być przeprowadzony przez różne osoby. 

Instruktaż ogólny prowadzi:

 • Pracownik służby BHP u pracodawców, którzy utworzyli służbę BHP.
 • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, w przypadku, kiedy zatrudnia on do 10 pracowników albo do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 § 1 [5]).
 • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp – np. w przypadku braku pracownika służby BHP lub w zastępstwie.
 • Firma zewnętrzna, jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników i nie utworzył służby BHP, tylko korzysta w tym zakresie z usług firmy specjalistycznej.

Program instruktażu ogólnego

Instruktaż ogólny - program ramowy z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP

Ramowy program instruktażu ogólnego określa rozporządzenie [1]. To jednak tylko baza i trzeba pamiętać, że zakład musi posiadać szczegółowy program instruktażu ogólnego. Jeśli nie wiesz, jak powinien on wyglądać, koniecznie zapisz się do mojego edukacyjnego newslettera. Po potwierdzeniu zapisu w mailu weryfikacyjnym, otrzymasz pakiet materiałów, gdzie jednym z nich jest właśnie przykładowy szczegółowy program instruktażu ogólnego. Możesz go zastosować w takiej formie, w jakiej go przygotowałam, albo wzbogacić (do czego bardzo Cię zachęcam) o dodatkowe informacje, które wynikają z wewnątrzzakładowych regulaminów, procedur i innych ustaleń. 

Dokumentacja

Przeprowadzenie instruktażu ogólnego musi być udokumentowane na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, której wzór określa rozporządzenie [4]. TUTAJ możesz sobie pobrać kartę w wersji edytowalnej.

Pytania Czytelników

Pytanie 1: “Czy szkolenie wstępne może trwać krócej niż czas wskazany w rozporządzeniu?”

Odpowiedź: Nie. O ile wydłużenie czasu szkolenia jest jak najbardziej możliwe i prawidłowe, o tyle nigdy nie wolno skracać czasu szkolenia o mniej, niż wymagane w rozporządzeniu minimum.

Pytanie 2: “Skończyłam studia w zakresie BHP. Chciałabym podjąć pracę w zawodzie behapowca. Czy będę mogła prowadzić szkolenia wstępne i okresowe?”

Odpowiedź: Po ukończeniu studiów, można od razu zostać zatrudnionym w służbie BHP, nawet jednoosobowej, i realizować wszystkie zadania służby BHP. Do tych obowiązków należy prowadzenie instruktaży ogólnych. Zatem jak najbardziej możesz je prowadzić. Nawet, jeśli dopiero zaczynasz.

Kwestia szkoleń okresowych jest o wiele bardziej złożona. Aby je prowadzić, należy mieć: “zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia”. Musisz samodzielnie ocenić, czy spełniasz te wymagania. Może Ci w tym pomóc mój “Przewodnik po szkoleniach BHP”

Pytanie 3: “Czy można przeprowadzić instruktaż ogólny przed podpisaniem umowy o pracę?”

Odpowiedź: Nie. Pracodawca kieruje na szkolenie wstępne pracownika. Zatem musi zostać nawiązany stosunek pracy, aby było możliwe przeszkolenie. Ważne, aby przeszkolenie odbyło się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Ponadto, zgodnie z z art. 2373 § 3 Kodeksu pracy [5], szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 

Pytanie 4: “Czy pracownik służby BHP musi przechodzić szkolenie wstępne?”

Odpowiedź: Tak. Przepisy nie wykluczają pracownika służby BHP z udziału ani w instruktażu ogólnym, ani stanowiskowym. Musi zostać przeszkolony jak każdy inny pracownik.

Pytanie 5: “Czy w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko, musi on ponownie przechodzić całe szkolenie wstępne?”

Odpowiedź: W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie tylko instruktażu stanowiskowego. 

Pytanie 6: “Czy trzeba przeprowadzać szkolenie wstępne lub sam instruktaż ogólny osobom zatrudnionym na umowę zlecenie?”

Odpowiedź: Nie ma przepisu, który wprost nakazywałby kierowanie osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych (czyli zlecenia lub o dzieło) na pełne szkolenie wstępne lub sam instruktaż ogólny. Trzeba więc uregulować tę kwestię w umowie między stronami (gotowe zapisy regulujące to zagadnienie znajdziesz w “Przewodniku po szkoleniach BHP”).

Wiele zakładów jednak praktykuje kierowanie tych osób na instruktaż ogólny. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ zleceniodawca zapewnia przekazanie niezbędnej wiedzy o zagrożeniach, a zleceniobiorca zyskuje świadomość, która jest bardzo ważna, szczególnie w zakładach o wielu zagrożeniach czy wysokim ryzyku wypadków.

Przy podejmowaniu decyzji, należy zawsze rozważyć dany przypadek indywidualnie. Niektórzy zleceniobiorcy nawet nie pojawiają się w zakładzie. Wówczas kierowanie ich na instruktaż ogólny nie ma uzasadnienia. Jeżeli jednak, wykonywane zadania wiążą się z przebywaniem na hali i narażeniem na szereg zagrożeń, warto go przeprowadzić.

Pytanie 7: “Chciałam się dowiedzieć czy można zmodyfikować nową kartę szkolenia wstępnego? Chcieliśmy umieścić dodatkowo w pkt. 2) oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.
Do tej pory miałam zmodyfikowaną kartę (umieszczone oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym i postępowaniem w razie wypadku przy pracy) i żaden inspektor PIP nie miał zastrzeżeń, wręcz aprobowali owy dokument. Jakie jest Pani doświadczenie w tym przypadku?”

Odpowiedź: Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego jest elementem instruktażu stanowiskowego, a zasady postępowania w przypadku wypadku – elementem instruktażu ogólnego. Nie ma zatem potrzeby dodatkowego eksponowania tych dwóch punktów jako dodatkowych zapisów w karcie szkolenia wstępnego. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na dodaniu takiego zapisu do karty, proponuję nie ingerować w treść wzoru, a dopisać tę dodatkową treść pod tabelą karty lub na odwrocie dokumentu.

Pytanie 8: “Czy na odwrocie karty szkolenia wstępnego należy zawrzeć ramowy program szkolenia ogólnego i stanowiskowego? Czy to tylko dobra praktyka i nie stanowi to wymogu?”

Odpowiedź: Nie trzeba umieszczać ramowych programów instruktażu ogólnego i stanowiskowego na odwrocie karty szkolenia wstępnego, choć oczywiście można to zrobić i nie będzie to błędem. 

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami:

[2] Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972

[3] Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420

[4] Dz.U. 2019 poz. 1099

[5] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.

Więcej przepisów prawnych z zakresu BHP znajdziesz tutaj: Baza aktów prawnych BHP od podszewki

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
22 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tadeusz
Tadeusz
3 lat temu

Jak pogodzić te 2 zdania?
Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny, liczony w godzinach lekcyjnych, trwających 45 minut, a zatem 2 godziny 15 minut
Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Proszę o wyjaśnienie.
Tadeusz

Dariusz
Dariusz
2 lat temu

Pani Barbaro, odnosząc się do pytania 4 kto ma przeprowadzić instruktaż ogólny nowo zatrudnionemu pracownikowi służb bhp, który staje się pierwszym pracownikiem służb bhp w firmie, która powstaje, a pracodawca nie posiada kwalifikacji do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czyli krótko mówiąc nowa firma od razu 15 osób.

MAGDA
MAGDA
1 rok temu

Zgodzę sie z powyższym. Mam jednak pytanie stricte księgowe. Czy takie szkolenie może przeprowadzić specjalista bhp bedący zatrudniony w innej firmie, na zasadzie przysługi (za darmo). Bez wystawienia faktury. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat.

Arkadiusz
Arkadiusz
2 lat temu

Odnośnie szkoleń miałbym parę pytań , jestem hotelarzem, pracuje oraz nauczam zawodu ( technik hotelarstwa z instruktorem praktycznej nauki zawodu) , ale szefostwo powierzyło mi również sprawowanie opieki nad BHP : 1. Czy jako technik BHP , mogę być zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu lub zlecenie jako pełniący obowiązki BHP ? ( Firma do 10 os ) 2. Czy mogę wykonywać szkolenia BHP i podpisywać się na dokumentach instruktażu ogólnego i stanowiskowego ? Czy tylko na ogólnym ? 3. Czy staż pracy będzie mi się liczył normalnie, by za 3 lata móc pracować jako starszy inspektor ? 4. Kto , że tak powiem robi instruktaz ogólny dla mnie i kto się podpisuje pod tym ? Ja ? ( Chodzi mi o zatrudnienie siebie w tym zakładzie na tym… Czytaj więcej »

Teresa
Teresa
1 rok temu

Pani Barbaro, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika służby BHP chcielibyśmy powierzyć innemu pracownikowi przeprowadzanie instruktażu ogólnego czy to “wyznaczenie przez pracodawcę” powinno mieć formę pisemną, jeżeli tak to o jakiej treści. Czy pracownik ten będzie mógł posiadać pieczątkę? Tylko jak sformułować napis na pieczątce: “uprawniony/wyznaczony? do szkolenia BHP Jan Kowalski “?

Last edited 1 rok temu by Teresa
Agnieszka
Agnieszka
1 rok temu

Pani Barbaro, kto może być tą osobą “wyznaczoną przez pracodawcę” do udzielenia instruktażu ogólnego w przypadku nieobecności pracownika służby BHP? Czy taka osoba wystarczy, gdy będzie miała aktualne szkolenie okresowe czy musi okazać się innymi dokumentami z zakresu BHP (np. podyplomówka czy kursy bhp?)?

Monika
Monika
1 rok temu

Basiu, czy jest dopuszczalne, aby pracodawca wyznaczył sam siebie jako “pracownika posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniającego właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp”?. W firmie brak bowiem osoby posiadającej taką wiedzę z zakresu BHP.

Anna
Anna
11 miesięcy temu

Pani Barbaro firma zatrudnia poniżej 50 pracowników, osoba wyznaczona przez pracodawcę do przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP posiada kurs dla pracodawców i osób kierujących pracownikami i uprawnienia do prowadzenia szkoleń wstępnych i stanowiskowych BHP. Czy taka osoba może bez problemu robić szkolenia wstępne dla pracowników i co w przypadku gdy liczba pracowników wzrośnie powyżej 50 osób?
Proszę o wyjaśnienie,
Anna

Sylwia
Sylwia
9 miesięcy temu

Dzień dobry. Kończę studia podyplomowe z BHP. Czy od razu po studiach mogę w ramach jdg prowadzić szkolenia wstępne ? Posiadam jdg w zakresie outsourcingu kadr i płac, ale chciałabym poszerzyć usługi o prowadzenie szkoleń wstępnych.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Maja
Maja
8 miesięcy temu

Dzień dobry, jestem specjalistą ds. bhp (mam roczny staż w firmie). Inna firma poprosiła mnie o przeprowadzenie u nich szkolenia wstępnego. Niestety nie mam odpowiedniej pieczątki. Czy na karcie wystarczy mój podpis (imię i nazwisko) czy muszę przy podpisie pisać:specjalista ds. Bhp imię i nazwisko? Spotkałam się z dwoma formami i nie do końca jestem pewna która jest prawidłowa.

Monika
Monika
3 miesięcy temu

Podepnę się pod pytanie: czy jeśli instruktaż przeprowadza osoba z firmy zewnętrznej (w przypadku nieobecności specjalisty BHP), również wpisuje się tylko imię i nazwisko? Wydaje się to słabo identyfikowalne

Last edited 3 miesięcy temu by Monika Jarka
Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!