Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych

with 24 komentarze

Aktualizacja: 02.11.2022

Zachodzące w ostatnich miesiącach zmiany w przepisach powodują niezły mętlik w głowie. Co rusz: kolejne zmiany, nowelizacje, nowe okresy przejściowe… Naprawdę można się pogubić. Temat jest bardzo złożony, dlatego podzieliłam go na kilka części.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych

Zmiany, które omawiam w tym artykule, są zawiłe. Opisuję je krok po kroku. W tekście przywołuję wszystkie podstawy prawne, w tym już uchylone. Jednak kwalifikacje wydane na ich podstawie, nadal zachowują swoją ważność. Przeczytaj artykuł uważnie, aby wszystko dobrze zrozumieć.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych – podział

Aby dobrze zrozumieć temat kwalifikacji wózków jezdniowych, musimy poznać ich podział oraz podstawy prawne. Dzielą się one następująco:

 • kwalifikacje do 9 sierpnia 2018,
 • kwalifikacje od 10 sierpnia 2018,
 • kwalifikacje od 1 czerwca 2019.

Przejrzyjmy je po kolei.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych do 9 sierpnia 2018 r.

Do tej pory, operatorzy wózków jezdniowych mogli uzyskać kwalifikacje na dwa sposoby.

Pierwszym z nich było Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych [1]. To rozporządzenie było aktem wykonawczym ustawy o dozorze technicznym [3], a kwalifikacje wydane w tym trybie miały najwyższą rangę.

Drugim sposobem było Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [4]. Rozporządzenie to dopuściło wydawanie przez pracodawcę zatrudniającego operatora, imiennych zezwoleń na nieokreślone bliżej typy wózków. Kwalifikacje operatora wózka widłowego powinny być nadane na podstawie rozporządzenia [1]. Tymczasem rozporządzenie [4] mylnie włączyło kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych pod następujące zasady:

 • szkolenie zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz
 • uzyskanie imiennego zezwolenia do obsługi wózka na terenie zakładu danego pracodawcy. Warto dodać, że zezwolenia te polegały na tym, że pracownik nabywał prawo do prowadzenia wózka widłowego tylko w konkretnym zakładzie pracy. W sytuacji zmiany pracy, pracownik znowu musiał przejść szkolenie i otrzymać imienne zezwolenie. I tak w każdym kolejnym zakładzie pracy.

Ta pomyłka skutkowała tym, że powstało mnóstwo nieścisłości w kwalifikacjach operatorów wózków. Uprawnienia do kierowania wózków można było zrobić w całej masie różnych ośrodków szkoleniowych. Prowadziło to do wielu nadużyć i historii typu: pracownik ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na wózek, ale twierdzi, że ani razu na nim nie siedział (!). To z kolei budziło (uzasadnione) wątpliwości, czy kwalifikacje wydawane przez różnego rodzaju ośrodki szkoleniowe są sobie równe. O bezpieczeństwie już nawet nie wspomnę. Z tych właśnie powodów rozporządzenie [4] zostało uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem [5].

Nowe rozporządzenie

10 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [5].

15 października 2019 r. natomiast weszła w życie nowelizacja tego rozporządzenia, czyli Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [6].

Jakie zmiany wprowadziły te przepisy?

1. Rodzaje napędów wózków

Po pierwsze, rozporządzenie [5] doprecyzowało rodzaje napędów wózków, którego rozporządzenie dotyczy tj. z napędem:

 • silnikowym,
 • spalinowym,
 • elektrycznym i
 • spalinowo-elektrycznym.

2. Kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Po drugie, w § 4 ust. 1 [5] (z uwzględnieniem nowelizacji [6]) wprowadziło wymóg, aby kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydawano tylko i wyłącznie osobie, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (czyli [1] lub [2] – w zależności od daty uzyskania kwalifikacji) lub
 • uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Takie uprawnienia są wydawane wyłącznie przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego (charakterystyczna plastikowa zielona karta).

Rozporządzenie to wprowadziło więc “powrót do korzeni”, czyli do uprawnień kwalifikacyjnych najwyższej rangi w postaci charakterystycznej zielonej karty wydawanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Rozporządzenie miało więc na celu ujednolicenie wymagań kwalifikacyjnych.

3. Kwalifikacje do obsługi pozostałych wózków

Po trzecie, w § 4 ust. 2 [5] (z uwzględnieniem nowelizacji [6]) do obsługi pozostałych wózków, niż wyżej wymienionych, należy mieć 18 lat oraz:

 • posiadać zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:
  a) przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  b) do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub
 • posiadać dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, (np. prawo jazdy) lub
 • spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 [5], opisane poprzednim akapicie.

Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych - wzór charakterystycznej zielonej karty wydawanej przez Urząd Dozoru Technicznego


 Poznaj “Przewodnik po szkoleniach BHP” i rozhulaj swoje szkolenia!


Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych od 10 sierpnia 2018 r.

Kwalifikacje pracowników zatrudnianych od tej daty muszą być wydane tylko na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych [1]. Zatem pracowników zatrudnianych od dnia 10 sierpnia 2018 nie dotyczą już wewnątrzzakładowe imienne zezwolenia na prowadzenie wózków widłowych.

Okresy przejściowe

Oczywiście, ustawodawca dał pracodawcom czas na wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia [5]. Początkowo, wszystkie imienne zezwolenia miały przestać obowiązywać do końca roku 2021 i od 1 stycznia 2022 wszyscy operatorzy wózków mieli posiadać ujednolicone kwalifikacje wydane tylko na podstawie rozporządzenia [1].

Jednak “po drodze” doczekaliśmy się nowelizacji [6], która wydłużyła okresy przejściowe. Zatem, od 15 października 2019 r., imienne zezwolenia pracowników zatrudnionych przed dniem 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność w zależności od daty wydania

 • Zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2026 r.;
 • Zezwolenia wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2027 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2028 r. wszyscy operatorzy wózków widłowych muszą mieć ujednolicone kwalifikacje.

Co się zmieniło w uprawnieniach kwalifikacyjnych 1 czerwca 2019

Jakby zamieszania było mało, 1 czerwca 2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych [2], które uchyliło dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne określane przez rozporządzenie [1].

Co się zmieniło?

Do tego dnia, zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT były bezterminowe. Od 1 czerwca 2019, kwalifikacje są wydawane tylko na czas określony.

Czas ten jest wskazany w załączniku nr 3 do rozporządzenia [2] i jest następujący:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną
  wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych
  podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – zaświadczenia są wydawane na okres 5 lat.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – zaświadczenia są wydawane na okres 10 lat.

Jak widzisz, rozporządzenie [2] zmieniło również kategorie uprawnień kwalifikacyjnych. Przez wiele lat obowiązywał poniższy podział. Do czasu zakończenia procesu zmian, będziesz się jeszcze spotykać ze “starą” klasyfikacją:

 • III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane;
 • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (do tej kategorii zaliczają się wózki jezdniowe (widłowe));
 • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego:
  • z operatorem podnoszonym z ładunkiem,
  • z wysięgnikiem.

Kolejność tych uprawnień była celowa, ponieważ jeśli operator legitymuje się kwalifikacjami np. II WJO, może prowadzić wózki z tej kategorii oraz z kategorii niższej rangi, czyli III WJO, nie może natomiast używać wózków należących do grupy I WJO. 

Warto dodać, że operatorzy wózków zasilanych gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Program szkolenia dla tych osób musi być poszerzony o tę tematykę.

Co się zmieniło w uprawnieniach kwalifikacyjnych 15 października 2019

O wszystkich zmianach, które weszły w życie 15 października 2019 napisałam już powyżej. Dla porządku, przypominam te zmiany:

 • Po pierwsze, ujednolicono kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych – szczegółowy opis TUTAJ
 • Po drugie, ujednolicono kwalifikacje do obsługi pozostałych wózków – szczegółowy opis TUTAJ
 • Wydłużono okresy przejściowe, do kiedy imienne zezwolenia zachowują ważność – szczegółowy opis TUTAJ

Jak zorganizować uzupełnienie kwalifikacji w praktyce

Odnosząc się do okresów przejściowych, każdy zakład musi zweryfikować kwalifikacje zatrudnianych pracowników i podjąć stosowne kroki, aby je dostosować do wymagań prawnych.

→ Jeśli zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają kwalifikacje UDT (zielona legitymacja) bez wpisanej daty ważności na rewersie, uprawnienia te z mocy prawa (art. 3 nowelizacji ustawy [3]) z dniem 1 stycznia 2019 r. są ważne przez 5 lat. Na kilka tygodni przed upływem tego czasu, pracownika należy skierować na ponowne sprawdzenie kwalifikacji.

→ Jeśli zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają kwalifikacje wydane przez ośrodek szkoleniowy, który przeprowadził kurs na podstawie zatwierdzonego przez UDT programu, może:

 • sam zorganizować egzamin UDT (pod warunkiem, że dysponuje wózkiem, który ma aktualne badanie UDT),
 • skierować pracowników do UDT na egzamin,
 • skierować pracownika do ośrodka szkoleniowego na sam egzamin przeprowadzany przez UDT.

→ Jeśli zakład zatrudnia pracowników, których kwalifikacje wydane są na podstawie programów niezatwierdzonych przez UDT czy nieaktualnych, musi skierować pracowników:

 • na pełen kurs z egzaminem do UDT
 • na pełen kurs z egzaminem prowadzonym przez UDT do ośrodka, który to zapewnia.

Stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 9 lutego 2021 r. wynosi 193,78 zł.

Pytania Czytelników

Jakiś czas temu Agnieszka przysłała mi kilka bardzo ciekawych pytań, na które podaję odpowiedzi.

Pytanie 1: “Czy jeśli pracownik zrobi kurs na wózki widłowe (kurs w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT) to czy to jest jednoznaczne z tym, że egzamin też został przeprowadzony przez UDT i nie ma z nimi kłopotu odnośnie nowego rozporządzenia?”

Odpowiedź: Nie jest to jednoznaczne. Od 10 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem okresów przejściowych, pracownik musi uzupełnić kwalifikacje o egzamin w UDT.

Pytanie 2: “Czy aby podejść do egzaminu (UDT) na wózki widłowe trzeba mieć skończony kurs, który realizowany był w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT czy niekoniecznie?”

Odpowiedź: Przepisy nie wymagają tego wprost. Jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że trudno by było podejść do egzaminu UDT bez uprzedniego dobrego przygotowania. Kandydat powinien więc ukończyć kurs realizowany w oparciu o program zatwierdzony przez UDT.

Pytanie 3: “Czy najlepszym znakiem rozpoznawczym, że egzamin został przeprowadzony przez UDT jest zielona legitymacja?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: “Pracownicy mówią, że mają zaświadczenia, np. kurs robili w ośrodku X lub w ośrodku Y, ale nie posiadają legitymacji UDT. Czy to oznacza, że egzamin nie był przeprowadzony przez UDT i muszą podejść do egzaminu?”

Odpowiedź: Tak. Jeśli pracownicy nie mają dokumentów potwierdzających egzamin w UDT, to muszą do niego podejść. Warto również zweryfikować czy sam kurs był przeprowadzony w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT, bo może się okazać, że trzeba będzie przejść cały kurs, a nie tylko sam egzamin.

Pytanie 5: “Napisałam do firmy Y z prośbą o wydanie pisemnego potwierdzenia, że kurs odbył się w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT. Otrzymałam zaświadczenie, ale na nim napisane jest, że zaświadczenie obowiązuje do 29.11.2014 r. Co to dokładnie znaczy?”

Odpowiedź: Kwalifikacje wydane na podstawie [1], czyli przez UDT, przez długi czas były bezterminowe (od 1 czerwca 2019 r. są wydawane na czas określony). Natomiast kwalifikacje wydawane na podstawie [3] mogły mieć termin obowiązywania albo też mogły zmienić się programy, na podstawie których wydawano te kwalifikacje. Z tego powodu mogły więc przestać obowiązywać.

Pytanie 6: “Jak sobie poradzić z „ogarnięciem” kto ma uprawnienia z jakiej firmy i czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do zmieniających się przepisów, skoro w aktach osobowych jest „bieda” (nie ma wszystkich kwalifikacji, są starsze i to nie wszystkie. Dodatkowo niektórzy robili jeszcze nowe w SCSZ) a oni sami nie wiedzą gdzie robili i kiedy? Jak szybko ten problem rozwiązać?”

Odpowiedź: Proponuję zorganizować to w następujący sposób:

 • Przeanalizować wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne – kiedy i na jakiej podstawie zostały wydane.
 • Zweryfikować czy programy, na podstawie których były przeprowadzone kursy, były aktualne i zatwierdzone przez UDT.
 • Sprawdzić daty wydania imiennych zezwoleń.
 • Zaplanować sukcesywne kierowanie pracowników odpowiednio na egzaminy lub pełne kursy uzupełniające kwalifikacje. Dobrze by było rozpocząć od tych pracowników, którzy w ogóle nie mają kwalifikacji, mają je nieważne albo też najszybciej upłyną im okresy przejściowe.
 • Okresy przejściowe ważności imiennych zezwoleń, które obowiązują od 15 października 2019 r., podałam TUTAJ.

Podsumowanie

Warto dokładnie przeanalizować kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych i zaplanować sukcesywne uzupełnianie ich kwalifikacji. Ze względu na skalę zmian i sporo chętnych, ustawodawca wydłużył okresy przejściowe, pozwalające na skierowanie pracowników na egzaminy do UDT. 

Warto jednak zabrać się za to zagadnienie odpowiednio wcześniej, zaplanować budżet i ustalić terminy. Dla wielu firm, wdrożenie tego rozporządzenia będzie sporym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym.

Mało tego, miej na uwadze, że UDT ujednolicił zasady wpływu i procedowania wniosków o wydanie kwalifikacji, co również wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Lepiej więc nie zwlekać i nie doprowadzić do ewentualnego paraliżu pracy zakładu.

Aby otrzymywać mailowo informacje o ważniejszych zmianach w przepisach, zapisz się do mojego edukacyjnego newslettera

Podstawy prawne

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849uchylone z dniem 1 czerwca 2019zastąpione przez: 

[2] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008 – obowiązuje od 1 czerwca 2019

[3] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.

 • nowelizacja: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650uchylone z dniem 10 sierpnia 2018 r.zastąpione przez:

[5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2018 poz. 47 – obowiązuje od 10 sierpnia 2018 r. oraz jego nowelizacja:

[6] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2019 poz. 1948 – obowiązuje od 15 października 2019 r. 

 Poznaj “Przewodnik po szkoleniach BHP” i rozhulaj swoje szkolenia!

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
24 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Justyna
Justyna
3 lat temu

Jeśli pracownik zdobył uprawnienia w ośrodku szkoleniowym przed 10 sierpnia 2018, np. w 2016, a jest zatrudniany po 10 sierpnia 2018, musi mieć uprawnienia UDT? Czy można go w takiej sytuacji zatrudnić biorąc pod uwagę okresy przejściowe?

Iwona
Iwona
3 lat temu

Pabi Basiu – prosba o potwierdzenie / sporstowanie : okresy przejsciwoe dotycza tylko sytuacji kiedy pracownik posiada imienne zezwolenie i daty okreslone w rozporzadenieu odnosza sie do dat wystawienia imiennych zezwolen a nie sa datami ukonczenia kursu / wystawienia zaswiadczenia przez firme szkolaca ( zakladajac że kurs byl prowadzony zgodnie z planem zatwierdzonym przez UDT ) – porsba o potwierdzenie czy tak nalezy rozumiec zapis w rozporzadzeniu.
Dziekuje.

Tomek
Tomek
3 lat temu

Przecież to jest czyste wyłudzenie pieniędzy przez państwo.Zdalem egzamin kończący kurs na wozki widlowe w 1999 ,płaciłem za kurs ,zdałem egzamin i uzyskałem uprawnienia ,A teraz mam zadawać drugi raz i płacić za to ??? Gdzie jest prawo o nienaruszslnosc praw nabytych zapisany w Konstytucji !!!! PRAWA JAZDY TRZEBA BEDZIE TEZ DWA RAZY ZDAWAĆ ? lekarze też drugi raz egzaminy będą zdawać? Przecież to jest gwałt na prawach człowieka!!! zapisanych w Konstytucji , może ktoś odpowie na to , na czyste złodziejstwo z płacenia drugi raz za egzamin i zdobycie uprawnień.

Szymon
Szymon
3 lat temu

Czy pracownicy posiadający zaświadczenia ukończenia kursów dla kierowców wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, z bądź bez zgodności z programem szkoleń UDT , są zobowiązani niezwłocznie przystąpić do egzaminu odnośnie uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych, czy przyznane są im okresy przejściowe?

Szymon
Szymon
3 lat temu

Co jeśli pracownicy mają zaświadczenia o ukończeniu kursów na wózki jezdniowe, jednak w teczkach pracowniczych nie posiadają imiennych zezwoleń od pracodawcy? Pracownicy kierowali wózkami wyłącznie na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszyscy zatrudnieni są przed 2018 r.

Znaczy to, że z samym zaświadczeniem o ukończeniu kursu na Kierowcę wózków jezdniowych , natomiast bez imiennego zezwolenia od pracodawcy, pracownicy nie mogą tych wózków prowadzić bez niezwłocznego przystąpienia do egzaminu UDT, czy okresy przejściowe w takim wypadku również są zachowane?

Przepraszam, za te pytania ale ciężko mi zrozumieć sens.

Małgorzata Czekaj
Małgorzata Czekaj
2 lat temu

Jeżeli kandydat do zatrudnienia na stanowisku operator wózka widłowego, miał szkolenie i egzamin z wynikiem pozytywnym (jak twierdzi sam kandydat) to, żeby dopuścić go do pracy musi zaczekać na wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego z UDT, dopiero wtedy tak naprawdę, możemy go zatrudnić na tym stanowisku, prawda? Musi legitymować się swoimi uprawnieniami co potwierdza jedynie zielona plastikowa karta wydana przez UDT.

Agnieszka
Agnieszka
2 lat temu

Cześć Basiu, czy dobrze rozumiem, że nowy pracownik zatrudniony na stanowisko operatora wózka musi mieć zdany egzamin UDT i imienne zezwolenie?

Sławek
Sławek
2 lat temu

Bardzo czytelnie to Pani przedstawiła, swoją drogą ktoś tu nieźle zamieszał.
Z mojej perspektywy, (jestem operatorem wózka od 3 dekad 🙂 uprawnienia UDT to tylko kolejny papierek, których na przestrzeni lat było już kilka.
Po co mi kolejny papier, skoro mam tyle doświadczenia że mógłbym uczyć tych egzaminatorów. Szkolenia nie idą z duchem czasu, są prowadzone na materiałach z lat 60 tych.
Dziś już operator nie musi się znać na budowie silnika- on ma go obsługiwać, tak jak obsługujący komputer czy telefon nie zna jego budowy ale wie jak go obsługiwać.

Katarzyna
Katarzyna
2 lat temu

A co z osobami, które przed 2002 r. ukończyły kurs i uzyskały imienne zezwolenia (zakładając, że nadal pracują u tego samego pracodawcy)? Czy te zezwolenia są nadal ważne i objęte okresem przejściowym?

Michalina
Michalina
2 lat temu

Cześć Basiu,
Mam zagwozdkę. Mamy pracownika produkcji, który w swojej pracy nie miał konieczności obsługi ani wózka widłowego, ani suwnicy. Teraz pojawiła się możliwość przeniesienia go na wyższe stanowisko, gdzie takie czynności ma wykonywać. Pracownik przedstawił zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT w 2007 (w formie zalaminowanego dokumentu, nie dyskietki). Czy w takiej sytuacji obejmują go okresy przejściowe czy musimy wysłać pracownika na odnowienie uprawnień już teraz?
Z góry dziękuję za pomoc, ja już zgłupiałam od czytania przepisów…

Pozdrawiam

Grażyna
Grażyna
2 lat temu

Jestem w sytuacji gdy muszę zweryfikować uprawnienia pracowników do obsługi wózków. Nie bardzo wiem jak poradzić sobie z takim przypadkiem: Pracownik zatrudniony od 06.02.2007r. posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu od 22.02.2006 do 15.03.2006 oraz uprawnienia UDT wydane 16.03.2006r. bez określonej daty obowiązywania uprawnień. Czy może obsługiwać wózki jezdniowe, lub co musi zrobić aby takie uprawnienia mieć?

Grażyna
Grażyna
2 lat temu

Jeszcze jedno pytanie: jeśli pracownik ma kwalifikacje UDT wydane przed 01.06.2019 bez określonej daty obowiązywania, nie musi nic robić? Czy te uprawnienia nadal ważne są bezterminowo?

“→ Jeśli zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają kwalifikacje UDT (zielona legitymacja), nie musi nic robić.”