Czy krzemionka podlega przepisom o substancjach, mieszaninach i procesach rakotwórczych

with Brak komentarzy

Tytułowy temat wywołał wczoraj lawinę pytań. Otrzymałam ich tylko wczoraj ponad 20:

  • „Basiu, co z tą krzemionką?”
  • „Czy trzeba zgłaszać krzemionkę w informacji o czynnikach rakotwórczych?”
  • „Jeżeli krzemionka jest rakotwórcza, to teraz praktycznie wszyscy pracownicy zakładu są na nią narażeni – co robić?”

Zapraszam do czytania dalej.

Czy krzemionka podlega przepisom o substancjach, mieszaninach i procesach rakotwórczych

 

Skąd wynika to pytanie 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2398, zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, w załączniku nr I pojawił się zapis: „prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy”.

Ten właśnie zapis wywołał teraz – gdy do 15 stycznia należy przesłać informację o czynnikach rakotwórczych i mutagennych – lawinę pytań co należy zrobić. Czy krzemionkę należy uwzględniać w dokumentacji związanej z czynnikami rakotwórczymi czy nie.

 

Dyrektywa unijna a prawo krajowe

Dyrektywa została uchwalona 12 grudnia 2017 r., a opublikowana kilkanaście dni później. Przypominam, że dyrektywa nie jest aktem prawa sama w sobie. Aby nabrała mocy prawnej, musi być zaimplementowana aktem prawa krajowego. Na tę czynność Polska – i inne kraje członkowskie – mają czas do 17 stycznia 2020 r. Na ten moment nasz kraj nie wdrożył uregulowań dyrektywy do polskiego prawa.

 

Czy krzemionka polega obowiązkom związanym z czynnikami rakotwórczymi

Na ten moment nie. Nie ma obowiązku zgłaszania krzemionki, uwzględniania jej w rocznej informacji dotyczącej czynników rakotwórczych, ani w rejestrze pracowników i prac w narażeniu na kontakt z czynnikami rakotwórczymi.

Aktualnie jedynym aktem prawnym, regulującym obowiązki w tym zakresie jest rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy [2] i odwołującym się do rozporządzenia unijnego [3]. Tyle, że rozporządzenie unijne jest z 2008 r. i nie uwzględnia postanowień wspomnianej już dyrektywy z 12 grudnia 2017 r.

 

Podsumowanie

W obecnym stanie prawnym w Polsce, rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy nie obejmuje swym zakresem krzemionki krystalicznej – frakcji respirabilnej powstającej w trakcie pracy.

Aby nie być gołosłowną, zamieszam informację Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w tej sprawie – pytanie 15.LINK

 

 

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1117

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.