Co to jest komisja BHP i jakie ma zadania

with Brak komentarzy

Kiedy należy powołać komisję BHP? Kto wchodzi w jej skład? Jakie ma zadania?

Komisja BHP

 

Powołanie komisji BHP

Komisja BHP jest organem doradczymopiniodawczym pracodawcy. Komisja powinna wspierać pracodawcę w jego działaniach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Jest to też doskonała okazja do wysłuchania opinii pracowników w zakresie BHP.

Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkowo należy ją powołać w sytuacji, kiedy liczba pracowników w zakładzie przekroczy 250 osób. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać komisję BHP również przy mniejszej liczbie pracowników.

Komisję warto jest powołać formalnie, np. w formie zarządzenia. W dokumencie tym można również uporządkować inne ważne aspekty dotyczące komisji, np.:

 • częstotliwość posiedzeń komisji,
 • zadania komisji,
 • sposób dokumentowania i wdrażania ustaleń komisji itp.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, posiedzenia komisji BHP powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał (i zawsze w godzinach pracy). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbywały się częściej, jeżeli tylko będzie to zasadne ze względu na potrzeby zakładu.

 

Skład komisji BHP

W skład komisji BHP wchodzi różna liczba osób, ale zawsze według zasady, żeby było po równo członków ze strony pracodawcy i strony społecznej.

Ze strony pracodawcy powinni to być:

 • pracodawca
 • pracownik służby BHP
 • lekarz medycyny pracy

Ze strony społecznej powinni to być:

 • społeczny inspektor pracy (lub inspektorzy)
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • przedstawiciele pracowników wybrani przez pracowników – w sytuacji kiedy w zakładzie nie funkcjonują związki zawodowe.

Oczywiście jest to minimalna liczba członków komisji. Może ich być więcej, ale zawsze po równo z obu stron. Liczbę członków komisji należy ustalać indywidualnie w każdym zakładzie. Najlepiej jest kierować się przy tym: zagrożeniami, stopniem złożoności organizacji, różnorodnością problemów wewnątrzzakładowych.

Przewodniczącym komisji BHP powinien być pracodawca. Może on jednak upoważnić do tego inną osobę. Wiceprzewodniczącym komisji jest społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

 

Zadania komisji BHP

Kodeks pracy nałożył na komisję BHP następujące obowiązki:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu BHP
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Komisja BHP może uzgodnić z pracodawcą konieczność skorzystania z opinii lub ekspertyz specjalistów z zewnątrz, np. ekspertyzy dotyczącej maszyny, procesu, porady prawnej. Koszty ponosi pracodawca.

 

Rozwiń jedną z najważniejszych umiejętności zawodowych!

Naucz się przeprowadzać postępowanie powypadkowe od A do Z!

Wypadek przy pracy od podszewki

 

Dokumentacja z prac komisji

Posiedzenia komisji BHP powinny być dokumentowane. Najlepiej jest robić to w postaci protokołu lub sprawozdania. Wystarczy w punktach opisać ustalenia komisji, nie trzeba tworzyć wielostronnicowych raportów. W praktyce najczęściej to Behapowiec zajmuje się prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji komisji BHP. Podobnie jak organizacją komisji, ustaleniem terminu posiedzenia, wysłaniem informacji o zbliżającym się posiedzeniu, przygotowaniem punktów do omówienia.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 23712 – 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108) 

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.